Technik technologii szkła

Technik technologii szkła nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego. Ponadto opracowuje dokumentację dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich ona przebiega.
Technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń, instalacji;
  • opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych;
  • organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia;
  • kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego;
  • dobieranie i stosowanie właściwych receptur i surowców do sporządzania zestawu na podstawie składu chemicznego szkła;
  • stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych;
  • dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów;
  • stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej;
  • współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami wyrobów szklarskich.

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. przedmioty zawodowe: technologia szkła, maszyny i urządzenia do produkcji szkła, podstawy planowania procesów technologicznych, działalność gospodarcza w branży szklarskiej, język obcy w branży szklarskiej. Efekty kształcenia w zawodzie: sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych, formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym, formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym; wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła, wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła, organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych, organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła. Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne.: sprawny zmysł dotyku, koordynacja ruchowo-wzrokowa, dobry wzrok, rozumowanie logiczne, uzdolnienia techniczne, samodzielność, dokładność, wyobraźnia, umiejętność pracy w zespole, dobra pamięć wzrokowa, podzielność uwagi, zdolność twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna i techniczna, zdolności manualne, organizacyjne, zdolność koncentracji uwagi, cierpliwość, odpowiedzialność, poczucie estetyki, potrzeba samodoskonalenia, spostrzegawczość, staranność.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

Kwalifikacja 2:

CES.04 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła